รายละเอียดการรับประกันสินค้า


การเปลี่ยนสินค้า

กรณี ที่สินค้าที่ได้ซื้อ มีปัญหาจากตัวสินค้าชำรุดเสียหายเนื่องจากการผลิต  สามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า หากพ้นกำหนดนี้ บริษัทฯ จะรับเคลมสินค้าตามขั้นตอนปกติ
 

การรับประกันสินค้า

บริษัทฯ รับประกันสินค้าเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า

สถานที่ส่งสินค้าเคลม

บริษัท เจ.อี.ดับบลิว.แมนเนจเม้นท์ จำกัด
297  อาคารหวั่งหลี  ชั้น7  ยูนิตดี  ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก กทม. 10500
โทร. 02-635-6575  Fax. 0-2635-6576    (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.30 น.)

ขั้นตอนการส่งเคลมสินค้า
 

1.   กรุณานำหลักฐานการซื้อทุกครั้งที่ส่งเคลมสินค้า เช่น บิลใบเสร็จที่ซื้อจากร้านค้า
2.   นำหลักฐานใบรับประกันสินค้าที่อยู่ในคู่มือมาแสดงด้วย ทุกครั้ง
3.   นำสินค้าที่จะเคลมพร้อมอุปกรณ์เสริม อาทิ สายชาร์ท อะแดปเตอร์  มาให้ครบ (ถ้าเป็นไปได้ทั้งหมดรวมกล่องบรรจุสินค้า
4.   กรอกรายละเอียดอาการที่บกพร่อง ชำรุดของสินค้า และรายละเอียด ชื่อ และ เบอร์ติดต่อของผู้ใช้งานโดยละเอียดในแบบ
      ฟอร์มแจ้งส่งซ่อม

5.   สินค้าที่ส่งเคลม จำเป็นต้องทิ้งเครื่องไว้เพื่อตรวจสอบความบกพร่องหรืออาการเบื้องต้นก่อน
6.    หลังจากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งอาการที่ชำรุด, ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี)  และแจ้งนัดวันซ่อมเสร็จและกำหนดวัน
      ให้มารับสินค้า

เงื่อนไขการรับประกัน

-     ภายใต้ระยะเวลาของการ รับประกัน    บริษัทฯ อาจทำการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ      
      บริษัทฯ เป็นสำคัญ
-     หลังจากซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า การนับระยะเวลารับประกันจะเริ่มนับต่อเนื่องจากที่เหลืออยู่

-     บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ของบริษัทฯ
-     สินค้าที่ส่งเคลม จำเป็นต้องทิ้งเครื่องไว้เพื่อตรวจสอบความบกพร่องหรืออาการเบื้องต้นก่อน
-     บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าที่เสียหายที่อยู่นอกข่ายการรับประกัน หรือ สินค้าที่หมดประกันแล้ว


การรับประกันที่ถือเป็นโมฆะตามเงื่อนไข
 

-    สินค้า ไม่มี void รับประกันของบริษัทฯ หรือไม่มี หมายเลขเครื่องสินค้า (S/N) หรือสติ๊กเกอร์ของบริษัทฯ หรือหลักฐานที่
     แสดงว่าเป็นสินค้าของบริษัทฯ

-    สินค้าที่เกิดความเสียหายจากการดัดแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซม โดยบุคคลที่ไม่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ
-    สินค้าที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ น้ำ อาหาร ความชื้น อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป
-    สินค้า ที่เสียหายจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เช่น การติดตั้งผิดพลาด การตกกระแทกแตกหัก เสียหาย การใช้สายชาร์ต
     ของสินค้าอื่น ฯลฯ มีผลให้สินค้าเสียหาย เป็นต้น